Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) van toepassing.
1.2. Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.
1.3.Onder producten wordt verstaan alle producten die de webshop worden aangeboden.
1.4. Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
1.4. Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.5. Door het bestellen (en eventueel ondertekenen) van de order sluit u een rechtsgeldig contract met Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools. Dit contract gaat in zodra Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools de compleet ingevulde (en ondertekende) bestelling heeft ontvangen.
1.6. Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren.
1.7. Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools.

Artikel 2 Prijs van de artikelen

2.1. Alle aanbiedingen van Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.
2.2. De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn exclusief 6 of 21 %
2.3. Prijzen zijn exclusief verzendkosten, de hoogte daarvan is afhankelijk van uw keuze (verzending naar het buitenland geschiedt in overleg).
2.4. Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.
2.5. Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen

3.1. U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.
3.2. De voorwaarden voor levering zijn dat betaling vooraf plaats vindt.
3.3. De bestelling wordt zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling verzonden. Het verzenden is voor risico van de afnemer.
3.4. U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via e-mail (info@infra-tools.nl) Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ). De bestelling wordt via de post of bezorgdienst aan u toegezonden.
3.5. Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.

Artikel 4 Betaling

4.1. Betaling is mogelijk via:
a) Ideal.
b) Overschrijving via bank. U ontvangt gegevens voor de vooruitbetaling van onze betaalpartner Mollie.
4.2. Indien u in gebreke bent met enige betaling, is Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd van het openstaande bedrag. Indien betaling pas plaatsvindt na aanmaning door Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools bent u aan administratiekosten een bedrag van € 10,- verschuldigd. Indien Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools de vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, deze bedragen minimaal 20 % van het openstaande bedrag. Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools heeft onverminderd de bevoegdheid om, in plaats daarvan, de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 5 Levering van de artikelen 

5.1. De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen aan u geleverd. De datum van betalen is de datum van creditering.

5.2.Afhalen: U kunt desgewenst de bestelling ophalen in Oss.
5.3. Verzending van de bestelling vindt doorgaans zo snel mogelijk na ontvangst van betaling. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.
5.4. U ontvangt bij betaling een BTW-rekening zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel aftrekbaar kunt maken.
5.5. Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
5.6. De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u over. Levering is “af magazijn”.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1. U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen.
6.2. Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u retourneren.
6.3. U heeft het recht, conform de Nederlandse wet “Verkoop op Afstand”, om de bestelling indien ze niet aan uw verwachting voldoen binnen 7 dagen zonder opgave van redenen terug te sturen. De kosten van terugsturen zijn in dat geval voor uw rekening. Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in oorspronkelijke verpakking en eventuele beschermingsfolie. Bezorgkosten zijn voor uw rekening.
6.4. Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed, zie 5.6.
6.5. Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.
6.6. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen daarvan, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten.
6.7. Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug garantie binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.
6.8. Walk Wegenbouw Supplies/ Infra-Tools is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.
6.9. Garantie wordt door ons niet verleend op producten.

7 Slotbepaling

Deze voorwaarden treden in werking op 22 oktober 2010.